REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

Regulamin Wypożyczalni Grupy SKIrent.pl

Zaakceptowanie regulaminu jest warunkiem korzystania z wypożyczalni.

SPRZĘT SPORTOWY będący  przedmiotem wypożyczenia jest własnością WYPOŻYCZALNI.

KLIENTEM wypożyczalni może być każda osoba, która zaakceptuje regulamin wypożyczalni. Zaakceptowanie regulaminu i wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych Klienta (w tym skan dokumentu tożsamości) następuje przez podpisanie UMOWY WYPOŻYCZENIA.

 1. Wraz z podpisaniem Umowy Wypożyczenia Klient zawiera z Wypożyczalnią umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 2. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta sprzęt oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie.
 3. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.
 4. Sprzęt wypożyczyć może Klient, który okaże 2 niezniszczone dokumenty tożsamości, przy czym jednym z dokumentów musi być dowód osobisty lub zapłaci kaucję ustaloną przez Wypożyczalnię (wartość sprzętu). Przedstawione przez Klienta dokumenty są Klientowi zwracane po zamieszczeniu przez Wypożyczalnię danych osobowych Klienta w bazie danych.
 5. Sprzęt zostanie wydany Klientowi w dniu wypożyczenia widniejącym w Umowie Wypożyczenia, lub w innym terminie ustalonym indywidualnie.
 6. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się wyłącznie w siedzibie Wypożyczalni.
 7. Klient odbierając sprzęt zobowiązany jest sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.
 8. Klient podpisując Umowę Wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
 9. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie i w terminie ustalonym w Umowie Wypożyczenia.
 10. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i  zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.
 11. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu.
 12. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
 13. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.
 14. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest doba. Przedłużenie wynajmu o jedną godzinę powoduje naliczenie odpłatności za następną dobę. Opłaty za wypożyczenie sprzętu ustalone są w Cenniku.
 15. W przypadku chęci przedłużenia okresu wypożyczenia sprzętu Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Wypożyczalnię telefonicznie lub osobiście najpóźniej w dniu poprzedzającym umówiony termin zwrotu. W takim przypadku Wypożyczalnia w chwili zwrotu sprzętu naliczy opłatę w wysokości ustalonej w Cenniku. Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji Wypożyczalni.
 16. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Wypożyczalni. W przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie, Wypożyczalnia ustali z Klientem dalszą drogę postępowania.
 17. W przypadku, kiedy Klient nie zwróci sprzętu w umówionym terminie lub nie poinformuje o decyzji przedłużenia lub nie uzyska akceptacji Wypożyczalni, sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania, a Wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości 2-krotnej ceny ustalonej w cenniku za każdy dzień zwłoki, do dnia zwrotu sprzętu.
 18. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 19. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient upoważnia Wypożyczalnię do potrącenia opłaty, ustalonej przez Wypożyczalnię jako rekompensującą poniesione straty.
 20. Z chwilą zwrotu sprzętu, na życzenie Klienta dane osobowe są kasowane z bazy Wypożyczalni.
 21. Oferowane przez Wypożyczalnię promocje są liczone od cen regularnych i nie łączą się z innymi rabatami.
 22. Miejscem wykonania umowy wypożyczenia sprzętu są wypożyczalnie w Spytkowicach, Białce Tatrzańskiej, Bukowinie Tatrzańskiej, Zakopanem i Bełchatowie.
 23. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd w Nowym Targu.
 24. Wszelkie informacje związane z RODO zawarte są w Klauzuli informacyjnej dostępnej dla Klienta na terenie Wypożyczalni.
 25. Inne, nieujęte tu kwestie reguluje Kodeks Cywilny.

Cennik usług

Ostrzenie maszynowe
10zł - 40zł

Smarowanie maszynowe
10zł - 20zł

STANDARD SERWIS
wyrównywanie ślizgu, ostrzenie, smarowanie, polerka
30zł - 50zł

PLUS SERWIS
regeneracja ślizgu, ostrzenie, smarowanie, polerka
40zł - 70zł

Montaż wiązań snowboardowych
15zł

Montaż wiązań narciarskich
20zł - 40zł

Regulacja wiązań
10zł

Diagnostyka wiązań
10zł - 30zł
Copyright © Skirent.pl
Projekt i wykonanie Microtech2